PRIVACYBELEID


Hieronder leest u hoe we de gegevens verwerken die u ons bezorgt via onze website.
 

Het is mogelijk dat we uw naam en e-mailadres, opmerkingen, suggesties of andere gegevens vragen. Uw e-mailadres en/of uw domeinnaam wordt automatisch herkend bij een bezoek aan onze website. Wilt u niet dat we contact met u opnemen voor deze doeleinden? Kreeg u graag een kopie van de persoonlijke gegevens die we via deze website verzamelen? Wilt u de gegevens corrigeren of wenst u dat we ze verwijderen uit de database van onze website? Mail al uw vragen of bekommernissen naar info@raverebels.com
 

Door deze website te gebruiken stemt u in met het privacybeleid van Raverebels. Gaat u niet akkoord met het privacybeleid van Raverebels? Dan vragen we u om deze website niet te gebruiken. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid naar eigen goeddunken en op gelijk welk moment te veranderen, te wijzigen, er delen aan toe te voegen of passages te schrappen.
 

Ga regelmatig na of we het privacybeleid hebben gewijzigd. Als u deze website blijft gebruiken nadat we de wijzigingen aan deze voorwaarden hebben gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.
 

We willen heel duidelijk zijn: we verzamelen geen andere persoonlijke gegevens over u dan de informatie die u zelf wilt meedelen. Evenmin verkopen, verhuren, ruilen of bezorgen we die persoonlijke gegevens op welke manier ook aan/met iemand buiten Raverebels en zijn reclame- en promotiebureaus en -consultants.

This website uses the Google AdWords remarketing service to advertise on third party websites (including Google) to previous visitors to our site.

It could mean that we advertise to previous visitors who haven’t completed a task on our site, for example using the contact form to make an enquiry.

This could be in the form of an advertisement on the Google search results page, or a site in the Google Display Network.

Third-party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on someone’s past visits to the Raverebels website.

Of course, any data collected will be used in accordance with our own privacy policy and Google’s privacy policy.

You can set preferences for how Google advertises to you using the Google Ad Preferences page, and if you want to you can opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings.  


ALGEMEEN

Deze voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.
Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

Wij kunnen ten allen tijde beslissen om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding.

Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

Wij raden alleszins aan om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden.​

 

PROGRAMMAWIJZIGINGEN

Raverebels is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buiten contractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het toegangsticket.

De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten.

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van Raverebels om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren.
Raverebels is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners.

Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van Raverebels, inclusief haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet Raverebels integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen.

Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen Raverebels wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.

Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het event te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.
 

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van eender welk aangekocht Raverebels ticket.

Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.

Door deze website te bezoeken, alsook een ticket te kopen gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra Raverebels de overeenkomst heeft uitgevoerd. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd. 

Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.